Simion ZPIROp 30 september werd duidelijk dat Amsterdam achterliep op de andere grote steden in de Randstad waar de openbare scholen gezamenlijk besloten hebben om Zwarte Piet te schrappen uit het Sinterklaasfeest. Een dag later reageerde Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) , de vereniging van schoolbesturen van het Primair en Speciaal onderwijs in Amsterdam. In tegenstelling tot de bestuurders van openbare scholen in andere grote steden besloot BBO de blackface Piet niet af te schaffen.

 

AT5 meld: “Herbert de Bruijne, voorzitter BBO: ‘Het advies is om geen traditionele Zwarte Piet in te zetten, kom met een aanpassing waar iedereen van kan genieten. Maar het is een advies, scholen mogen zelf bepalen hoe ze het feest vieren, dus het zou zo kunnen zijn dat er op een enkele Amsterdamse school wél traditionele Zwarte Pieten zullen rondlopen.’” Simion Blom gemeenteraadslid en woordvoerder burgerschap, diversiteit, jeugd, onderwijs en sportzaken namens van GroenLinks Amsterdam en fractievoorzitter Groot Wassink hebben vragen gesteld in de Amsterdamse Gemeenteraad over Zwarte Piet op de Amsterdamse basisscholen. Simion Blom stelde:

 

“De oproep van het BBO is vrij algemeen en vrijblijvend, maar wel een eerste stap. De uitspraak van het college voor de rechten van de mens zou eigenlijk voor alle scholen moeten gelden. Nog belangrijker is dat ouders de mogelijkheid krijgen om samen met scholen in dialoog te gaan. Nog te vaak verneem ik dat sommige scholen dit gesprek niet willen voeren. Hopelijk zal de oproep van het BBO een handje helpen. Zo niet, mag de gemeente een handje helpen.”

 

Schriftelijke vragen van de raadsleden de heer Blom en de heer Groot Wassink (beiden GroenLinks) inzake het advies van BBO aan Amsterdamse scholen over het sinterklaasfeest

 

Amsterdam, 1 oktober 2015

 

Aan het college van burgemeester en wethouders Inleiding.

De afgelopen weken is bekend geworden dat Rotterdamse, Utrechtse en Haagse scholen

door de scholenkoepels zijn opgeroepen de Sinterklaastraditie met Zwarte Piet aan te passen. Vandaag publiceerde het BBO, de overkoepelende vereniging van Amsterdamse scholen ook haar advies aan de leden.

 

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, beiden namens de fractie van GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 

 • Heeft het college kennisgenomen van dit advies en wat vindt het college van dit advies?

 

 • Wat betekent dit advies van het BBO voor de invulling van de intocht van Sinterklaas dit jaar in Amsterdam?

 

 • Welke ontwikkelingen en gesprekken zijn er op dit moment gaande binnen Amsterdamse bedrijven en bedrijfsverenigingen?

 

 • Welke mogelijkheden ziet dit college om in Amsterdam ook het bedrijfsleven te betrekken bij deze ontwikkelingen?

 

 • het BBO geeft in haar persbericht aan dat het scholen nog wel vrijstaat om de klassieke Zwarte Piet in te zetten. Hoe beoordeelt dit college die opmerking in relatie tot de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens (2013/2014) dat alle scholen beleid moeten hebben voor een discriminatievrije omgeving? Is dit college bekend met die uitspraak naar aanleiding van een aanklacht van een ouder over Zwarte Piet op school?

 

In Utrecht vinden er op 13 oktober voor de vierde maal gestructureerde dialooggesprekken plaats tussen:

 • deelnemers van medezeggenschapsraden van de scholen voor primair onderwijs in Utrecht;
 • de leden van oudercommissies in scholen, kinderdagverblijven, peutercentra en buitenschoolse opvang in Utrecht;
 • de besturen, directies, management en medewerkers van deze instellingen
 • en zelfs welzijnsorganisaties in

 

 

 

GroenLinks krijgt ook veel signalen dat groepen ouders geen gehoor of toegang vinden om het gesprek en de dialoog aan te gaan. De dialoog tussen Amsterdammers met uiteenlopende gevoelens en ideeën helpt om bruggen te bouwen en onderling begrip en respect te bevorderen. Een gestructureerd dialoog, zoals dat in Utrecht plaats vindt, kan daarbij helpen.

 

 • Welke mogelijkheden ziet dit college om de gesprekken en dialogen te faciliteren met name bij (onderwijs)instellingen waar ouders/burgers geen mogelijkheden lijken te ervaren om het gesprek te openen?

 

 • Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande in Amsterdam ten aanzien van kinderdagverblijven, peutercentra en buitenschoolse opvang?

 

 • Is de wethouder bekend met de toolkit Sinterklaas van Art1 Midden-Nederland? En welke mogelijkheden ziet de wethouder om zulke initiatieven onder de aandacht te brengen van scholen en instellingen in Amsterdam, juist waar de gesprekken op dit moment moeizaam verlopen?

 

De leden van de gemeenteraad,

 

S.R.H. Blom

B.R. Groot-Wassink

 

 

 

Oproep: dien een klacht in over Zwarte Piet op Amsterdamse scholen!

In Amsterdam heeft meer dan de helft van de kinderen een “niet-westerse achtergrond” en het verzet tegen Zwarte Piet in de stad is al jaren erg hoog. Uit een enquête bleek dat een kwart van de Amsterdammers zich gediscrimineerd voelt door Zwarte Piet en de helft vond dat dat voor anderen zo is. Er is voldoende bewijs dat Zwarte Piet discriminerend is en daarmee schadelijk is voor kinderen. StopBlackface en stichting Nederland Wordt Beter roept ouders met kinderen op Amsterdamse scholen op om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens  om ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor een discriminatievrije omgeving. Bekijk hier een lijst met stichtingen die gezamenlijk meer dan 100 openbare basisscholen in Amsterdam besturen waar gezamenlijk meer dan 30.000 leerlingen les volgen. Wij ondersteunen u graag met het indienen van de klacht op de school van uw kind en eventueel het College voor de Rechten van de Mens. Neem contact met ons op via: stopblackface@gmail.com.

Bron: Gemeente Amsterdam