In november 2014 organiseerde Kick Out Zwarte Piet een vreedzaam protest tijdens de nationale intocht in Gouda. Meer dan 60 personen werden gearresteerd. Mensenrechten activist werd uit de groep gepikt en door meerdere agenten met veel geweld gearresteerd. Op beelden is te zien hoe Jerry schreeuwt: “Ik kan niet ademen”. Ondanks de beelden besloot de politie aangifte te doen tegen Afriyie wegens verzet bij arrestatie en zelfs wegens mishandeling. Enkele opmerkelijke stukken uit het oordeel van de rechtbank:

Op 6 januari 2016 heeft de getuige B bij de rechter-commissaris verklaard:

“(…)Drie of vier agenten trokken [de verdachte] uit de groep. Agenten probeerden hem onder controle te krijgen. Het leek alsof hij aan het dansen was. Hij bewoog met zijn armen en benen”. (…)

Anderzijds neemt het hof in overweging dat de verdachte de frustratie van het openbaar gezag kennelijk niet als doel op zichzelf beschouwt, maar handelt vanuit een oprecht beleven van zijn opvattingen en idealen. Het hof acht het echter gewenst dat de verdachte wordt ingescherpt dat in een democratische en pluriforme samenleving idealen geen vrijbrief vormen voor gedrag zoals het bewezenverklaarde.

 

(…)

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 500,00 (vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis.

Bepaalt dat de geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij X ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.”

(…)

 Uit genoemd besluit blijkt dat de betoging waarop de kennisgeving van actiegroep “Kick Out Zwarte Piet” betrekking had als volgt is beoordeeld:

“De vrees van wanordelijkheden bij het plaats vinden van de door u voorgenomen demonstratie op de Markt is reëel te noemen vanwege de volgende omstandigheden:

– Er is sprake van een steeds meer polariserende samenleving en ook op dit thema verhardt de discussie;

– Zowel op social media als op andere plaatsen in het publieke debat is deze polarisatie en verharding zichtbaar;

– Op de Markt in Gouda zal het publiek vooral bestaan uit mensen die in ieder geval niets tegen Zwarte Piet hebben maar die zich wel gemakkelijk tegen het anti zwartepiet protest kunnen keren;

– Op diezelfde Markt, waar de ruimte beperkt is, is geen ruimte om groepen gescheiden van elkaar te houden. Capaciteit is niet het probleem maar massale politie-inzet heeft over het algemeen geen de-escalerend effect;

– Verstoring van de openbare orde heeft direct effect op de veiligheid van toeschouwers en in het bijzonder de kinderen. Hierbij is het onder de voet lopen van kinderen met alle gevolgen van dien reëel aanwezig”.

Op grond van de hierboven genoemde feiten en omstandigheden heeft de burgemeester een demonstratie op de Markt in Gouda op 15 november 2014 onverantwoord geacht.”

Dit is een vorm van repressie bedoeld om (vreedzaam) protest tegen racisme en zwarte piet de kop in te drukken. De vrijheid van meningsuiting en betoging werd al beperkt door het op het marktplein te Gouda te verbieden. Zo een 60 vreedzame demonstranten werden vervolgens gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde terwijl de zaak maanden later werd geseponeerd. Jerry werd er uit gepikt omdat hij als leider wordt gezien, proberen de politie en het OM een voorbeeld te stellen en activisten te intimideren? In eerste instantie ontsloeg de rechtbank Afriyie van rechtsvervolging, maar in hoger beroep is hij toch veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €500,-.  De uitspraak laat zien hoe het recht in dit geval aan de kant van de politie staat terwijl beelden duidelijk uitwijzen dat Afriyie reageerde op het disproportionele geweld van de politie.
Jerry laat weten zich niet tegen te laten houden door de intimidatie en repressie:

 

De zaak laat zien hoe democratie en vrijheid van meningsuiting een vorm van hypocrisie is wanneer het om zwarte mensen gaat die op komen tegen racisme. Jerry, die door vijf agenten met geweld werd opgepakt als een terrorist, werd voor mishandeling veroordeeld. Dit gebeurde in de jaren ’50 in de VS, Malcolm X zei er het volgende over. Helaas is dit 60 jaar later ook nog steeds het geval in Nederland waar institutioneel racisme en politiegeweld tegen zwarte en bruine mensen een structureel probleem is:

 

““They attack, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault… What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it… They attack the victim, and then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. This is American justice, this is American democracy and those of you that are familiar with it know that democracy is hypocrisy,”

Support Jerry met een donatie:
 
Naam: Nederland Wordt Beter
Rekeningnummer:
NL09 TRIO 0197 9666 91 (Triodos Bank)
Onder vermelding van: Donatie