Zwarte Piet universiteit Utrecht kantine*** Scroll down for English

 

Op 30 november ontving Stop Blackface via de Facebookpagina een zorgelijk  bericht van een zwarte exchange studente op de Universiteit Utrecht:

 

Hi! I’m in the canteen at Utrecht University and it’s disgusting how many depictions of that racist caricature are being displayed. What should I do? Everyone here is white…I feel very uncomfortable and I’m alone. (…) I’m feeling alienated right now

 

De universiteit reproduceert racisme en sluit studenten uit door deze figuren zo prominent in de kantine te laten hangen. Diverse besturen van basisscholen in Den Haag, Utrecht en Rotterdam hebben besloten om de figuur zwarte piet uit de scholen te bannen. De basisscholen in Utrecht hebben erkend dat de school geen discriminatievrije omgeving biedt als de figuur Zwarte Piet onderdeel is van het curriculum, activiteiten op school en inrichting van het schoolgebouw. Stop Blackface is dan ook zeer geschokt studenten geconfronteerd werd met de racistische karikaturen, zwarte pieten, in de openbare ruimte van de universiteit. Het College voor de Rechten voor de Mens oordeelde vorig jaar als volgt over de figuur zwarte piet:

 

Het College is van oordeel dat hiermee bij de viering van het Sinterklaasfeest op de school sprake is van een jaarlijks terugkerende negatieve stereotypering van mensen met een donkere huidskleur die van een zodanige zwaarte is dat gesproken kan worden van een fenomeen met discriminatoire aspecten. Aan dit oordeel doet niet af dat de figuur van Zwarte Piet zoals verweerster die hanteert niet discriminerend is bedoeld. Van belang is of het effect van de figuur discriminerend is en naar het oordeel van het College is dit het geval. Daarom is de conclusie dat op de school in dit opzicht geen sprake is van een discriminatievrije onderwijsomgeving. “[1]

 

De VN Mensenrechtencommissie oordeelde dat “de figuur Zwarte Piet soms op een manier wordt geportretteerd dat negatieve stereotypen van mensen van Afrikaanse herkomst reflecteert dat door vele mensen van Afrikaanse herkomst als een overblijfsel van de slavernij wordt gezien, dat schadelijk voor de waardigheid en het zelfvertrouwen van kinderen en volwassen van Afrikaanse herkomst kan zijn.[2]

UU7

Zeker na de maatschappelijke discussie rondom de figuur en de uitspraken van het College voor de Rechten voor de Mens en de VN is het niet langer acceptabel om dit figuur op scholen en universiteiten te handhaven. Het bestuur van de universiteit heeft de zorgplicht om voor een discriminatievrije omgeving te zorgen. In de Code of Conduct van de Universiteit Utrecht staat dat de universiteit dient te zorgen voor een “Veilige en gezonde werkomgeving”:

De universiteit draagt zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. De universiteit peilt periodiek de werk- respectievelijk studiebeleving en -satisfactie van studenten en medewerkers. De universiteit streeft naar een duurzame bedrijfsvoering.

Zwarte Piet is blackface, een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst en is daarmee een vorm van symbolisch geweld dat racisme, stereotypering en vooroordelen normaliseert. Symbolisch geweld is in strijd met uw Code of Conduct aangezien het, met name voor zwarte en/of gekleurde studenten, voor een onveilige omgeving zorgt. Op 30 november publiceerde CNN de documentaire “Blackface” over de racistische karikatuur zwarte piet, bekijk het hier.

Stop Blackface hoort graag of de universiteit het verantwoord vind dat dergelijke figuren in een universiteit rondhangen. Graag vernemen we wie verantwoordelijk is voor de inrichting van deze ruimte op de Universiteit Utrecht en waarom de persoon ervoor gekozen heeft om deze verpakkingen toe te laten. Graag horen we ook wat het beleid van de Universiteit Urrecht is om voor een discriminatievrije omgeving te zorgen. Daarnaast zien we ook graag dat de versiering met de racistische stereotypering zo snel mogelijk verwijderd wordt. Dit bericht is verstuurd op 1 december 2015 via stopblackface@gmail.com, we hopen voor 5 december antwoord te krijgen.

 

Vorig jaar organiseerden studenten van de Universiteit Utrecht en manifestatie rondom de figuur zwarte piet, bekijk hier de video:

 

 

On Sunday November 29th activists organized a demonstration against Zwarte Piet and racism at the Jaarbeurs Utrecht, see:

 


UU6

 

 English

Racist caricature ‘Black Pete’ all over Utrecht University canteen

On the 30th of November, Stop Blackface received a worrying message via our Facebook Page from a black exchange student who attends Utrecht University:

Hi! I’m in the canteen at Utrecht University and it’s disgusting how many depictions of that racist caricature are being displayed. What should I do? Everyone here is white…I feel very uncomfortable and I’m alone. (…) I’m feeling alienated right now

 By placing these figures so prominently in the canteen, the university enforces racism and excludes their students. Several school boards from primary schools in Den Haag, Utrecht and Rotterdam have decided to ban the figure of Black Pete from their schools. The primary schools in Utrecht have admitted that they cannot ensure a discrimination-free environment to their children if the Black Pete figure is a part of the curriculum, activities, or the building’s festive decorations. In light of these statements by the primary schools, Stop Blackface is shocked that students have to be confronted with these racist caricatures in the public spaces of their university. Last year, the College voor de Rechten voor de Mens (The Institute of Human Rights) made their judgment concerning the figure of Black Pete:

“The College is of the opinion that, concerning the celebration of the Sinterklaas-party in schools, there is an annual recurrent of the negative stereotyping of people with dark skin. This negative stereotyping is of a sufficient gravity that we can call it a phenomenon with discriminatory aspects. It has to be said that the figure of Black Pete is, as the defendants put it, not meant as discriminatory. The importance however, is whether the figure has discriminatory effects, and the College has judged that it has. That is why we have concluded that, in this instance, the school cannot offer a discrimination-free educational environment”[1]

 

The UN Human Rights Commission judged that “the figure Black Pete, sometimes, shows negative stereotypes of people with African decent. For many people of African decent, this image reflects a remnant of slavery. This portrayal can be damaging to the dignity and the confidence of children and adults of African decent.” [2]

It is no longer acceptable to uphold this figure in our schools and universities. Especially after the social discussion centering on the Black Pete figure, and the statements made by both the College for Human Rights and the United Nations. The board of the university has a duty of care. They have to provide a discrimination-free environment for their students. According to the university’s Code of Conduct, they have to provide a “save and healthy workplace”:

 The university is responsible for a save and healthy workplace environment. The university periodically assesses the work/study experience and the satisfaction of both students and staff. The university strives for sustainable business.

Black Pete is blackface. He is a racist caricature of people of African decent. He is a form of symbolic violence, which results in the normalization of racism, racial stereotyping and prejudice. Symbolical violence is contrary to your Code of Conduct because it does not produce a safe environment, for the black and/or colored students and staff.

On the 30th of November, the CNN published the documentary “Blackface” concerning the racist figure of Black Pete. Watch it here.

Stop Blackface would love to know if the University thinks it responsible to have figures like these plastered all over the university. We would like to hear who is responsible for the decorations at Universiteit Utrecht and why he or she decided to include these images. We would also like to know the universities policy concerning ensuring a discrimination-free environment. We would like to see these decorations taken down as soon as possible. This message was sent to us via stopblackface@gmail.com on the first of December 2015. We would like to have a response by December 5th.

 

 

UU2

 

 

UU4

 

 

UU3

 

 

UU7

 

 

[1] College voor de Rechten voor de Mens, dossiernummer: 2014-0203 http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2014-131/detail

[2] http://leidenlawblog.nl/articles/cerd-committee-comments-on-black-pete-tradition-in-the-netherlands