Egyptian_races


Op 27 juni organiseert New Urban Collective een debat onder leiding van Emma-Lee Amponsah over het thema Eurocentrisme en Afrocentrisme op de Vrije Universiteit. De centrale vraag bij het debat is: Hoe verhouden Eurocentrische en Afrocentrische claims zich tot elkaar met betrekking tot de bijdrage van Afrika aan de vorming van de Grieks-Romeinse cultuur en daarmee aan de bakermat van de Europese beschaving?

Wanneer: Zaterdag 27 van 12.00-15.00 uur.
Vrij Universiteit, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 

Aanleiding:
Emma-Lee Amponsah is in 2014 gestart met een minor Antieke Cultuur. Dit is haar behoorlijk slecht bevallen. In een handboek voor de basiscursus Geschiedenis van de Oudheid van Blos en Van der Spek leest ze: “De oude geschiedenis, die in dit boek behandeld wordt, is de historie van de bakermat van de Europese beschaving. Deze beschaving die zich sedert de ontdekkingsreizen van de zestiende eeuw en sterker nog sedert het koloniale imperialisme van de negentiende en twintigste eeuw over de hele wereld verbreid heeft, heeft haar wortels in de landen rondom de Middellandse Zee, en in het bijzonder in de cultuurcentra van het oude Nabije Oosten enerzijds en in die van de antieke Grieken en Romeinen anderzijds.”

Emma-Lee sprak haar docenten erop aan met de argumentatie dat “de zogenoemde ‘ontdekkingsreizen’ en het koloniale imperialisme gepresenteerd worden als de redding van de ‘ongeciviliseerde’ wereld”. De ‘ontwikkelde westerlingen komen hun kennis wel even delen met de rest van de wereld’ en hier zou niets optegen moeten zijn, want ‘sedert’ deze (afgrijslijke!) perioden, leerde Afrikanen, Indianen (en andere niet-westerse volken) pas wat civilisatie was. En voor het gemak wordt even verzwegen dat velen van ‘onze’ welbekende Griekse filosofen – ook wel bekend als de architecten van de westerse civilicatie – in de leer zijn geweest in Kemet (Egypte, ZWART-AFRIKA) en deze leer op hun beurt weer hebben verspreid in Europa. (James, G. M., Stolen Legacy, 2009).”

Haar docenten reageerden als volgt: “De stellingen dat de Griekse filosofie is ontleend aan Egypte en dat Egypte in de Oudheid deel uitmaakte van Zwart Afrika kunnen geen van beide met serieuze argumenten worden onder­bouwd. We zie ervan af de argumenten van James en andere Afrocentristen te weerleggen. In plaats daarvan verwijzen wij u graag naar Mary Lefkowitz, Not out of Africa. How Afrocentrism became an excuse to teach myth as history.”


Emma-Lee schreef in reactie: “Mijn dringende vraag aan u is of u bereid bent om uw studenten kritisch na te laten denken over de relativiteit van wetenschap in de eerste plaats en hen theorieën aan te bieden vanuit verschillende invalshoeken.” Haar docenten sloten de discussie: “Wij bestrijden dat het boek van Mary Lefkowitz waarnaar wij verwezen, eurocentrisch is; de schrijfster deelt in de consensus onder oudhistorici en beoefenaren van andere wetenschappen die zich met de Oudheid bezighouden, dat de Griekse cultuur op vele terreinen invloeden van oudere, vooral West-Aziatische, beschavingen heeft ondergaan. Het boek richt zich wel met kracht van argumenten tegen afrocentristische claims door uitputtend en overtuigend te demonstreren dat deze claims ongefundeerd zijn….Wat ons betreft is de discussie hiermee gesloten.”

Debat
Voor Emma-Lee was de discussie niet gesloten. Ze besloot contact op te nemen met New Urban Collective en dekoloniale intellectuelen Sandew Hira en Djehuti Ankh-Kheru om het eenzijdige curriculum van de VU ter discussie te stellen. Op zaterdag 27 juni organiseren we het debat tussen Gerard Boter en Jaap-Jan Flinterman versus Sandew Hira en Djehuti-Ankh-Kheru

Meld je aan via het onderstaande formulier:

Why is my curriculum white?

Dit debat is onderdeel van de campagne Why is my curriculum white? Een campagne dat het gebrek aan diversiteit in de curricula van het (hoger) onderwijs ter discussie stelt. De dominantie van Eurocentrische ofwel witte perspectieven in de wetenschap worden als vanzelfsprekend aangenomen waardoor er een blinde vlek ontstaat voor andere perspectieven. Vele studenten, met name met een niet-westerse achtergrond, kunnen zich niet herkennen in het curriculum en kunnen zich hierdoor uitgesloten voelen. Why is my curriculum white? is onderdeel van een internationale campagne dat van start is gegaan op de University College London, bekijk hier een video van de campagne.

 

I, Too, Am VU / UvA

In 2014 organiseerden New Urban Collective en Amsterdam United de campagne I, Too, Am VU en I, Too Am UvA. Onderwijs en dialoog zijn dé middelen om wederzijds begrip, respect en een inclusieve sfeer te creëren. De Nederlandse samenleving kampt met een historisch probleem van uitsluiting, discriminatie en institutioneel racisme. Met de fotocampagne beoogden we de dialoog hierover op de campus én in de Nederlandse samenleving te stimuleren zodat er een klimaat gecreëerd kan worden waarin een ieder kan excelleren.

Bekijk hier de foto’s van I, Too, Am VU

Bekijk hier de foto’s van I, Too, Am UvA

Emma I, TOo, Am VU

Student E’Mma Lee #ITooAmVU